Historie sboru

Historie sboru 

Zvláštností obce Desná byl vždy nedostatek vody. V obci není žádná studna a pitná voda se donášela neb dovážela z údolí od pramene Fialová voda v Cikově neb od studny u hostince Pod hájem, která však byla velmi často bez vody. Voda dešťová ze střech budov se zadržovala ve vybudovaných vodárnách a byla používaná v domácnostech k praní prádla a mytí, ale též k napájení domácího zvířectva a zalévání zahrádek. V době déle trvajícího sucha byl i této vody nedostatek a musela se dovážet též z Cikova. Velkým nebezpečím byl vždy vznik požáru obytných či hospodářských budov. K hašení byla a je stále používána hlavně voda, které se v době sucha nedostávalo, ale v době déletrvajících dešťů naopak i ona se stává živlem a často ničí vše, co ji stojí v cestě a povodně si vybírají i daň na zvířatech i lidských životech. Člověk poznal, že proti živelným pohromám je sám často bezmocný a snažil se pomáhat svým sousedům a společně v obci zakládat Sbory dobrovolných hasičů, zajištění potřebné techniky a náčiní a též potřebného výcviku při ovládání svěřené hasičské techniky. 

Historie sboru SDH Desná

  Požárů bylo mnoho, neb střechy byly doškové nebo kryté šindelem. Svítilo se loučemi, svíčkami a později lucernami a komíny též často neodpovídaly bezpečnostním předpisům. Roku 1825 bylo vydáno nařízení „Pořádek při hašení ohně pro panství Litomyšl“ podle něhož vzniklo šest obvodů a to: Litomyšl, Opatov, Karle, Janov, Dolní Újezd a Cerekvice s určením sousedních obcí, kde musí pomoci. V každém obvodu pořízena vozová stříkačka a zaručeny dva páry koní. Postupně dochází k zakládání Sborů dobrovolných hasičů, často doprovázeny potížemi, neb se jednalo o neplacené dobrovolné povinnosti a zvláště z počátku často i s nutností finančního přispění. V blízkých obcích a městech dochází k zakládání sborů již před 150 lety tj. kolem roku 1872 a později. V Desné stále neúspěšně z důvodů finančních i z důvodů, že někteří hospodáři sbor v obci nechtějí. V roce 1927, kdy na bývalém okrese Litomyšl nebyl sbor pouze v obcích Suchá, Střítež a Desná, byl v obecním rozpočtu zařazen nákup stříkačky, avšak Okresním úřadem v Litomyšli byl zamítnut jako nevyrovnaný, neb se měl po obci v letech 1928 – 1929 zavádět rozvod elektrického proudu. Dále se též obec musela finančně podílet na stavbě silnice přes Horní Újezd neb z části jde po katastru obce Desná a obě tyto akce vyžadovaly z obecní pokladny velká vydání. V roce 1934 byl schválen obecním zastupitelstvem Požární řád politické obce Desné, který určoval pravidelné čistění komínů, zákazy kouření na nebezpečných místech, povinnosti občanů při hašení požárů, způsob vyhlašování poplachu, povinnost poskytnutí vodního zdroje (vodárny) tak, aby při požáru vznikly co nejmenší škody. Řád byl doručen každému majiteli domu. Neuposlechnutí mohla obecní rada trestat pokutou 5 – 20 korun. 

 

Požární stříkačka 

 Až v roce 1937 navštívil pan továrník V. Ig. Stratílek z Vysokého Mýta starostu obce a nabídl motorovou stříkačku. Sám se i nabídl, že zařídí podání žádosti o podporu u Zemské hasičské jednoty v Praze, která byla pro tyto účely udělována ve výši 7 000 Kč. Podmínkou byla založení sboru v obci. Obecním zastupitelstvem to bylo schváleno. Dobrovolníci obešli s dotazníkem všechny občany v obci a většina byla pro založení sboru. Stříkačka DS 12 byla objednána i s potřebnou výzbrojí a výstrojí pro 12 mužů a 300 metrů hadic za celkovou cenu 31 200 Kč. Následovala sbírka s uspokojivým výsledkem 6 235 Kč., někteří majitelé usedlostí byli I tentokrát proti, finanční příspěvek nedali a hasičský sbor v obci nechtěli. 15. 6. 1938 byla motorová stříkačka s příslušenstvím panem továrníkem přivezena a za velké účasti obyvatelstva a sousedních hasičských sborů odzkoušena a předvedena. Z řeky čerpaná voda tlačena hadicemi příkrou strání na stavení čp. 9 s dostatečným tlakem na proudnici, k plné spokojenosti přihlížejících. Stříkačka byla umístěna v kolně hospodářského stavení čp. 12 a začalo se uvažovat o stavbě Hasičské zbrojnice. Stříkačka sloužila plných 22 let. Pak byla zrušena (rozmrzlý blok motoru). Je velká škoda, že byla odvezena k likvidaci, dnes by šla opravit a byl by to krásný veterán. V roce 1960 přidělena stříkačka PS 8. V roce 1985 přidělena stříkačka PPS 12 a v roce 1993 byla předána do užívání drůbežářským podnikem Xaverov nová stříkačka PS 12. Pro činnost v požárním sportu dospělých i dětí pořízeny další dvě starší stříkačky, opraveny a přestavěny pro sportovní účely.  

 

 

Hasičská zbrojnice 

Po menších neshodách o umístění stavby zbrojnice, bylo vybráno místo ve středu obce a stavba začala v roce 1940 společně s Hospodářskou besedou (Strojním družstvem), kde na polovině bylo skladiště hospodářských strojů. Stavba ukončena v roce 1941. Za stavební materiál a odborné řemeslné práce zaplaceno 40 000 Kč., veškeré pomocné práce, doprava materiálu provedena zdarma místními občany. Po letech docházelo k opravám a z bývalého skladiště strojů byla zřízena zasedací místnost a úřadovna MNV, přistavěna knihovna. V roce 1979 došlo k větší přestavbě. Vrata od silnice zazděna a podlaha musela být prokopána, aby podjelo nákladní auto. Vrata s výjezdem z důvodu bezpečnosti situována směrem ke kříži. V roce 1959 – 1960 vybudován v obci vodovod a instalovány hydranty pro požární účely. I v dalších letech postupně došlo k opravám budovy zbrojnice, rekonstrukce střechy, zateplení, nová okna a fasáda, nová elektroinstalace, podlahy, uvnitř vybudováno sociální zařízení a šatna pro výjezdovou jednotku. Od roku 1990 slouží již celá budova pro potřeby hasičů. 

Hasičská zbrojnice Desná 

 

Požární automobil 

Již v roce 1958 bylo sboru přiděleno auto značky Krupp, které moc nesloužilo a bylo velmi brzo vyřazeno. V roce 1978 přiděleno auto Praga RN, které bylo též po několika letech vyřazeno. V roce 1980 na vlastní náklady zakoupeno starší auto Robur, které po svépomocné přestavbě sloužilo celých 25 let. Pak již na náklady obce v roce 2005 pořízeno starší auto Peugeot Boxer a přívěsný vozík pro stříkačku a potřebné zařízení. V roce 2014 obec zakoupila sboru hlavně pro přepravu dětí na soutěže novější auto Ford Transit.   

 Požární automobily

 

Hasičský prapor 

Hasičský prapor by měl sjednocovat, reprezentovat, ale zároveň i zviditelňovat. Měl by být symbolem, který přetrvá generace. Náš prapor byl pořízen v roce 1997, pří příležitosti 60. výročí založení sboru.  Prapor zhotovila firma Velebný & Fam z Ústí nad Orlicí. 21. června 1997 při oslavách 60. výročí založení sboru došlo ke svěcení nového praporu sboru, společně s praporem a znakem obce Desná. Světil litomyšlský děkan P. František Beneš. Na lícové straně praporu je zobrazen sv. Florián jak ulévá plameny ohně. V pozadí je vidět místní škola a kaple. Heslo „Bližnímu ku pomoci,“ je vetkáno do většiny hasičských praporů. Na rubové straně je kopie obecního praporu a do červeného pole vsazen znak obce (rdesno). Hlavním iniciátorem a koordinátorem pořízení praporu byl pan Ladislav Dvořák – dlouholetý starosta SDH.  Garantem a velkou oporou i finančním přispěním na pořízení byl Obecní úřad v čele se starostou panem Stanislavem Novákem. Hasiči nejen, že mnohokrát při zásahu u požárů i při povodních nasazují své životy a zdraví, ale i prostřednictvím požárního sportu se zdokonalují a i udržují svou výkonnost a akceschopnost. Hasičský sbor je také významným spolkem z hlediska společenského života v obci a nositelem kulturních tradic. Prapor je používán pří slavnostních příležitostech v obci i v okolí, je též používán při pohřbech členů SDH. 

 

Sportovní činnost 

Velká pozornost je dlouhodobě věnována sportovní činnosti, zejména mládeži. Již v roce 1953 bylo založeno družstvo dorostu v počtu 10 chlapců. V roce 1957 proveden nábor žen. Od roku 1958 kroužek žáků, který v následujícím roce zvítězil v okresním i krajském kole, ale celostátního kola v Bratislavě se z důvodů finančních nezúčastnil. Následovala řada vítězství všech kategorií žáků. V roce 1981 vítězství družstva dorostu v okresním i krajském kole. Celostátní kolo se nekonalo. Účast dorostenek na celostátní soutěži v Ostravě v roce 2011 a v roce 2013 v Mladé Boleslavi.  V jednotlivcích v celonárodní soutěži v Praze v roce 2015. Výrazně se dařilo družstvu mužů v soutěži zemědělských podniků. Po dobu více jak 10 let každoročně na 1. místě v okresním kole. V Humburkách v roce 1988 vítězství v krajském kole a 3. místo v kole celostátním. Družstva mužů i žen z Desné se umísťují na předních místech dodnes. Desná se stává pojmem, se kterým se musí počítat a to jak v jednotlivcích, tak v družstvech. Daří se i spolupráce s družebním SDH Desná v Jizerských Horách. Pohárů za vítězství v soutěžích všech kategorií a na všech úrovních je plná zasedací místnost. 

 

 

Kulturní činnost 

Sbor každoročně pořádá hasičské plesy i dětské karnevaly s výjimkou roků 2020 a 2021 z důvodu Covidu 19. Při úpravě a stavbách sportovních zařízení odpracovali členové nespočet brigádnických hodin. Každoročně sbor pořádá Soutěž o pohár obce Desné v rámci Okresní ligy Svitavska v požárním útoku. Velká pozornost je věnována obecním zastupitelstvem i akceschopnosti výjezdové jednotky.  

Toto je velmi krátký a neúplný výčet činnosti desenských hasičů za 85 let, za což jim patří veliké poděkování.